Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN

Algemene Koop en Verkoopvoorwaarden Bestratingsmaterialen

 

Artikel 1.  TOEPASSING VOORWAARDEN
1.1 Deze koop   en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor levering van bestratingsmaterialen en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2 Afwijkingen hiervan of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2.  AANBIEDINGEN
2.1 De verkoper zal schriftelijke aanbiedingen gedurende 5 dagen gestand doen.

2.2 Alle prijsopgaven zijn inclusief omzetbelasting.

2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materialen en andere kosten. De verkoper is bevoegd verhogingen van een of meer van deze kostencategorieën die na de aanbieding optreden met de prijs te verrekenen.

 

Artikel 3.  OPDRACHT
3.1 De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot levering op grond van de aanbieding, tenzij door partijen een nadere schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Partijen zijn vanaf dat moment aan de overeenkomst gebonden, mits de inhoud van de overeenkomst niet binnen een week na verzending van de schriftelijke bevestiging of de nadere schriftelijke overeenkomst wordt betwist.

3.2 Indien geen opdracht wordt verleend is de verkoper slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de prijsaanbieding verband houdende werkelijk gemaakte kosten, índien hij dit heeft bedongen.

 

Artikel 4.  LEVERINGSTERMIJN
4.1 Het tijdstip van levering wordt in overleg vastgesteld.

4.2 Niet tijdige levering geeft de koper alleen een aanspraak op schadevergoeding indíen de levering door ernstige schuld van de verkoper is vertraagd.

 

Artikel 5.  LEVERING
5.1 Bij de levering wordt door de verkoper een afleveringsbon verstrekt waarop hoeveelheid, soort en eventueel kwaliteit zijn gespecificeerd. De koper dient deze bon voor ontvangst te tekenen.

5.2 De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor gebreken en tekorten indien deze dadelijk bij aflevering door de koper op de afleveringsbon worden vermeld.

5.3 In afwijking op het voorgaande lid worden klachten omtrent verborgen gebreken van nog niet verwerkte materialen waarvan binnen 4 weken na aflevering schriftelijk mededeling wordt gedaan, door verkoper nog in behandeling geno-men.

5.4 Voor zover de verkoper op de materialen een garantie heeft verstrekt, zullen voor alle tijdens de garantieperiode aan materialen opgetreden gebreken, vervangende materialen worden geleverd, mits de koper het gebrek aannemelijk heeft gemaakt.

5.5 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

 

Artikel 6.  KEURING
6.1 De koper heeft het recht de materialen bij de aflevering voor zijn rekening te keuren. Bij afkeuring zijn de kosten echter voor rekening van de verkoper.

6.2 Zowel koper als verkoper kunnen ingeval van afkeuring eisen dat een in onderling overleg getrokken door beide gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.

 

Artikel 7.  VERVOER
7.1 De materialen zijn voor rekening en risico van de koper vanaf de levering.

7.2 Voor zover de goederen bij de koper dienen te worden afgeleverd, geschiedt de levering steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de materialen aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen zorg voor de lossing.

 

Artikel 8.  RETOURZENDINGEN
8.1 Geleverde en geaccepteerde materialen worden over het algemeen niet teruggenomen.

8.2 De verkoper is verplicht materialen met gebreken die nog niet zijn verwerkt op zijn kosten, desgevraagd, terstond af te voeren en te vervangen door materialen van de overeengekomen kwaliteit.

 

Artikel 9.  OVERMACHT
9.1 Omstandigheden van dien aard dat het vorderen van naleving of verdere naleving van de overeenkomst jegens een der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, gelden voor die partij als overmacht.

 

Artikel 10.  EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1  De verkoper blijft tot de betaling eigenaar van de geleverde materialen.

10.2  Zonder medewerking van de verkoper is de koper voor de betaling niet bevoegd de goederen zonder medewerking van de verkoper aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen.

 

Artikel 11.  BETALING
11.1 De betaling dient zonder schuldvergelijking plaats te vinden per omgaand na dagtekening van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

11.2  De verkoper is bevoegd het eindbedrag op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2 % De toeslag wordt verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.

11.3  Tekorten of gebreken aan de geleverde materialen geven de koper in beginsel geen recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel geleverd is.

11.4 Indien de opdrachtgever na de vervaldag nog niet betaald heeft, dient hij over het gefactureerde bedrag vanaf de vervaldag de wettelijke rente te betalen. Indien na een periode van 2 weken na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt deze wettelijke rente met 2% verhoogd.

11.5 De verkoper is bevoegd na verloop van één maand na de vervaldag tot invordering over te gaan, mits hij de koper schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De aan de invordering verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 12. ANNULEREN
12.1 Indien de koper de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door verkoper reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens verkoper gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Koper zal eveneens aan verkoper als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Koper is voorts verplicht verkoper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

12.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt verkoper zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13.  GESCHILLEN
13.1 Voor beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van conservatoiremaatregelen en voorzieningen om deze in stand te houden.

13.2 Alle geschillen, welke ook  daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd  die tussen koper en verkoper i.v.m. de aanbieding of koopovereenkomst mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.S.) zoals dat Reglement luidt op het tijdstip, waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

13.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen geschillen die op grond van het gevorderde bedrag tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.